Algemene voorwaarden

VAN DE ANTON VAN DIJK GROEP (2014)

Hoofdstuk I Algemeen
Artikel 1 Definities
1. Onder de Anton van Dijk Groep wordt verstaan: Anton van Dijk Betonboor en Zaagtechnieken B.V., Anton van Dijk Milieutechniek B.V., Anton van Dijk Materieelservice B.V., Rijnstroom B.V. en haar vennoten en/of de bestuurders. De Anton van Dijk Groep is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna worden aangeduid als Anton van Dijk.
2. Onder wederpartij wordt verstaan: diegene die als de wederpartij, huurder, koper of anderszins optreedt bij een overeenkomst met Anton van Dijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Anton van Dijk opgestelde aanbiedingen, offertes/prijsopgaven en overeenkomsten alsmede op alle door Anton van Dijk gedane werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen.
2. De algemene voorwaarden, zoals opgenomen in Hoofdstuk I gelden onverkort op de overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen bedoeld in de hierna volgende Hoofdstukken.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op artikelen in deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden. De overige artikelen in deze algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
4. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Anton van Dijk wordt gedoogd, zal dit geen precedentwerking hebben en kan de wederpartij daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
5. Indien de wederpartij in zijn aanbod of overige correspondentie met betrekking tot het aangaan van een overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan voorgaande niet af.
6. De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en Anton van Dijk.
7. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Anton van Dijk om andere redenen geen beroep kan doen. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen, waaronder tevens begrepen offertes/prijsopgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee maanden na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
3. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder mede het benodigde (voor)grondwerk en bestratingwerk voor het verrichten van sloopwerk en bemaling, behoren niet tot het uitvoeren van de (sloop)werkzaamheden. In de aanbieding kan dit worden beperkt c.q. worden uitgebreid.
4. Alle aanbiedingen gaan ervan uit dat de werkzaamheden kunnen en zullen worden uitgevoerd gedurende de normale werktijden van Anton van Dijk, zijnde van 07:00 uur tot 16:00 uur, onder normale omstandigheden en zonder verplichting dat een project (of een deel daarvan) dan wel een object (of een deel daarvan) in fasen moet worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand zodra de aanvaarding van het aanbod Anton van Dijk heeft bereikt, tenzij Anton van Dijk het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroept.
2. Het enkel uitbrengen door Anton van Dijk van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Anton van Dijk niet tot het aangaan van een overeenkomst.
3. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het eerste lid bepaalde, de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Anton van Dijk aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door wederpartij worden gehanteerd.
4. De door Anton van Dijk aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een inspanningsverplichting. Anton van Dijk garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden, de door haar geleverde zaken en of overige handelingen geschikt zijn voor het door wederpartij beoogde doel.
5. Indien niet nader is bepaald waar materiaal en materieel, die krachtens uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst eigendom van de wederpartij blijven, moeten worden gedeponeerd, is dit de plaats van het werk waar dit materiaal en materieel vrijkomen.
6. (Rechts)handelingen van wederpartij met ondergeschikten binden Anton van Dijk niet, tenzij en voor zover met deze (rechts)handelingen door Anton van Dijk uitdrukkelijk en schriftelijk wordt ingestemd.
7. Anton van Dijk is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

Artikel 5 Prijzen/tarieven
1. Voor alle werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen.
2. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen en de op dat moment geldende storttarieven en acceptatievoorwaarden.
3. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur.
4. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege, tenzij anders vermeld.
5. Anton van Dijk is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
a. stijging van de kosten van materialen, halffabricaten, storttarieven, acceptatievoorwaarden of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
b. stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
c. invoering van nieuwe dan wel wijziging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland;
d. omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
6. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden (bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Anton van Dijk een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig aan te maken kosten en deze risico’s.
7. De door Anton van Dijk opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
8. Wederpartij wordt geacht bij de totstandkoming van de overeenkomst de verschuldigdheid van de verhogingen, zoals mede opgesomd in dit artikel, op voorhand te hebben erkend.
9. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Anton van Dijk niet voor de toekomst, tenzij deze in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 6 Afwijkingen
1. Anton van Dijk mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is.
2. Onder afwijkingen van geringe betekenis wordt verstaan: afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 7 Zekerheid
1. Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Anton van Dijk terstond genoegzame en in de door Anton van Dijk gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zodanig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Anton van Dijk gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder schadeplichting te geraken.
2. Indien de wederpartij de gevraagde zekerheid blijvend weigert, heeft Anton van Dijk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
3. Anton van Dijk heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van Anton van Dijk worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde dan ook aan Anton van Dijk verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht komen voor rekening van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft Anton van Dijk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Betaling
1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting, verrekening of schadevergoeding van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op een door Anton van Dijk aangewezen bank- of girorekening. De vordering betreffende de prestatie van Anton van Dijk is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder facturatie.
2. Wederpartij is slechts gerechtigd tot betaling op een G-rekening van Anton van Dijk, voor zover Anton van Dijk dit uitdrukkelijk toestaat.
3. Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, is zij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Alsdan verbeurt de wederpartij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een contractuele rente ad 12% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij.
4. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente.
5. Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de één na oudste factuur, enzovoort.

Artikel 9 Reclames
1. Wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van Anton van Dijk onderzoeken of Anton van Dijk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Anton van Dijk er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende schriftelijke kennisgeving in ieder geval te doen binnen 5 kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval.
2. Tenzij het verzuim niet herstelbaar is, is Anton van Dijk steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen; de nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk.
3. De prestatie van Anton van Dijk geldt in elk geval als deugdelijk, indien wederpartij het (op)geleverde of een gedeelte van het (op)geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft (op)geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen (op)leveren, tenzij wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
4. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel tijdig te in te stellen.
5. De factuur van Anton van Dijk geldt als correct, indien wederpartij niet binnen 5 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk protesteert bij Anton van Dijk.
6. Indien de in het eerste en vijfde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij, als onaanvaardbaar kort moeten worden beschouwd, zullen deze termijnen worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek, dan wel het in kennis stellen van Anton van Dijk voor wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.
7. Iedere vordering jegens Anton van Dijk op basis van reclames vervalt in ieder geval te allen tijde door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Artikel 10 Overmacht
1. Indien Anton van Dijk, wegens overmacht, enige verplichting jegens de wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
2. Anton van Dijk is niet tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Anton van Dijk die van zodanige aard is, dat naleving van de overeenkomst door in redelijkheid niet van Anton van Dijk gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, mobilisatie, oproer, staking, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Anton van Dijk, overheidsmaatregelen zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, brand, extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, machinebreuk, problemen bij toeleveranciers, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Anton van Dijk die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden.

Artikel 11 Ontbinding
1. Anton van Dijk is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de wederpartij:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor Anton van Dijk voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
2. Schorsing en beëindiging geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Anton van Dijk gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
3. Alle vorderingen die Anton van Dijk in deze gevallen op wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Anton van Dijk is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in geval van door de wederpartij te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van Anton van Dijk.
2. Indien Anton van Dijk overeenkomstig het vorige lid aansprakelijk is, dan is de verplichting van Anton van Dijk tot betaling van een schadevergoeding, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar van Anton van Dijk in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de verplichting van Anton van Dijk tot betaling van een schadevergoeding beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.
4. Anton van Dijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, hoe ook genaamd. De aansprakelijkheid van Anton van Dijk is te allen tijde beperkt tot directe schade.
6. De wederpartij vrijwaart Anton van Dijk, en stelt haar zonodig schadeloos, voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst.
7. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door schuld of toedoen van derden, al dan niet ingeschakeld door Anton van Dijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan de wederpartij.
8. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van wederpartij of derden waarvoor wederpartij verantwoordelijk is.
9. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken die ontstaat ten gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften.
10. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbest tijdens (sloop)werkzaamheden.
11. Anton van Dijk geeft geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen en/of gedane onderzoeken.
12. Indien de geleverde zaken en diensten aan Anton van Dijk zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal Anton van Dijk deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan wederpartij.
13. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Anton van Dijk kunnen dezelfde verweermiddelen jegens wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door wederpartij worden aangesproken.
14. Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan met Anton van Dijk, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 13 Vrijwaring
1. Wederpartij is gehouden Anton van Dijk te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Anton van Dijk door derden wordt aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door Anton van Dijk, waaronder mede verstaan eventuele boetes vanwege het ontbreken van (de juiste) vergunningen.
2. In geval dat Anton van Dijk zaken onder haar heeft in verband met de uitvoering van een overeenkomst, is wederpartij verplicht Anton van Dijk volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht.
3. Wederpartij is tevens verplicht Anton van Dijk te vrijwaren voor schade en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege.
4. De verplichting tot vrijwaring door wederpartij geldt tevens voor de leidinggevenden, werknemers en andere betrokkenen bij Anton van Dijk.

Hoofdstuk II Levering en eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 Levering en risico
1. De levering van zaken door Anton van Dijk geschiedt ter plaatse waar Anton van Dijk zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering.
3. Vanaf het tijdstip van levering op de overeengekomen plaats komen de geleverde zaken voor rekening en risico van wederpartij.
4. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, gebeurt dit voor rekening en risico van wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen.
5. Aanneming van zaken van Anton van Dijk door vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. Wederpartij is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien zij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
1. Anton van Dijk blijft eigenaar van alle geleverde zaken zolang wederpartij niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen dan wel andere verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, met inbegrip van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht worden.
2. Indien wederpartij in verzuim is, is Anton van Dijk bevoegd de zaken direct op te eisen van een ieder die de zaken onder zich houdt.

Hoofdstuk III Werkzaamheden
Artikel 16 Werkzaamheden algemeen
1. Aanvangstijd van de werkzaamheden en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld.
2. De aanvangstijd van de werkzaamheden gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, waaronder mede begrepen een asbestinventarisatie conform de geldende wet- en regelgeving, tekeningen, vergunningen, ontheffingen enz. in het bezit zijn van Anton van Dijk en alle informatie met betrekking tot de KLIC-melding op de werkplek aanwezig is.

Artikel 17 Verandering aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden
1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Anton van Dijk wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.
2. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Anton van Dijk niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
3. Anton van Dijk heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar oordeel van Anton van Dijk voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.
4. Indien de wijziging, bedoeld in lid 3 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2.
5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 2 intreden, heeft Anton van Dijk aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden. 6. Anton van Dijk zal indien hij van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn, doch uiterlijk binnen twee dagen, overleg plegen met Anton van Dijk in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt, wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.
7. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door Anton van Dijk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.
8. Overschrijding van de opleveringstermijn door meerwerk, kan Anton van Dijk nimmer worden tegengeworpen.

Artikel 18 Verplichtingen wederpartij
1. Wederpartij verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en V&G-plan ontwerpfase en het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie conform de SC 540 alsmede een bodem- en/of bouwstoffenonderzoek. Daarnaast dient wederpartij alle documenten en rapportages ter hand te stellen aan Anton van Dijk. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, documenten en rapportages.
2. Wederpartij is verplicht onderzoek te plegen naar en Anton van Dijk schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden en risico’s, waaronder de aanwezigheid en ligging van obstakels, kabels, leidingen, huisaansluitingen, relevante geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem uit het werk komende oude bouwstoffen en overige aanwezige belemmeringen en deze te voorzien van een duidelijk markering. Daarnaast dient wederpartij alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Anton van Dijk. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
3. In geval van graaf-, bagger,- of bodemwerkzaamheden dient wederpartij ruim voor de aanvang, maar tenminste drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding bij het Kadaster te doen. Wederpartij is verplicht alle instructies die hieruit voortvloeien op te volgen en ziet er op toe dat alle leidingbeheerders reageren. Daarnaast dienen de gegevens betreffende de KLIC-melding op de werkplek aanwezig te zijn. Voorts dienen er voor zover nodig proefgravingen te worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon, waarvan de kosten voor rekening van wederpartij komen.
4. Indien wederpartij niet heeft voldaan of kan voldoen aan de in de leden 1-3 van dit artikel genoemde verplichtingen dient wederpartij Anton van Dijk onmiddellijk, doch ten minste drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Anton van Dijk zal in dat geval zelf op kosten van wederpartij het benodigde onderzoek plegen. Indien de werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen, dan wel pas later aan kunnen vangen, komt dit voor rekening en risico van wederpartij.
5. Wederpartij draagt zorg voor de afsluiting, respectievelijk de verbreking buiten de terreingrens van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele ander door, over of onder het sloopterrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.
6. Wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.
7. Wederpartij zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast en/of schade voor de omgeving, waaronder gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.
8. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmaterieel en werknemers van Anton van Dijk.
9. Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat er een aansluitpunt voor water en stroom (220-380 V) aanwezig is.
10. Wederpartij is eveneens verplicht om, tenzij anders overeengekomen, zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en het plaatsen van deugdelijke waarschuwingen, bij transporten waarbij bevuiling optreedt door de banden en lading van de bij het transport betrokken voertuigen tengevolge waarvan de weg slipgevaarlijk wordt.
11. Het pand/object c.q. het terrein dient veegschoon en ontdaan van roerende zaken – waaronder mede begrepen losse inventaris en vloerbedekking – te worden opgeleverd. 12. Wederpartij dient over de benodigde vergunningen te beschikken. Het ontbreken hiervan komt voor risico en rekening van wederpartij.
13. Indien wederpartij niet heeft voldaan aan de in dit artikel genoemde verplichtingen, dan wel gebrekkige en/of onjuiste informatie heeft verschaft, is Anton van Dijk bevoegd de aanvang of voortzetting van de werkzaamheden op te schorten. De kosten en eventuele schade die daaruit voortvloeien komen voor rekening van wederpartij. Daarnaast is wederpartij van rechtswege in verzuim.
14. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door gebrekkige dan wel onjuiste informatieverschaffing door wederpartij met betrekking tot de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 19 CAR-verzekering
1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit wederpartij een Constructie All Risks (CAR-) verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan voor zover redelijkerwijs verzekerbaar.
2. De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd en, in geval van overeengekomen onderhoudstermijn, in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn.
3. De dekking omvat in ieder geval de volgende rubrieken:
a. de werken: inclusief schade respectievelijk letsel aan derden;
b. aansprakelijkheid: personen- en zaakschade, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade;
c. bestaande eigendommen de wederpartij;
d. persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden;
e. hulpmateriaal.
4. De polis vermeldt de wederpartij als verzekeringsnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:
a. verzekeringsnemer;
b. de de wederpartij/ de bouwdirectie;
c. de hoofdaannemers(s)
d. de (onder)aannemer(s)
e. de architecten, de constructeur(s) alsmede de adviseur(s).
5. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis dienen de goedkeuring van Anton van Dijk te hebben. De verzekering moet primair zijn en het eventuele eigen risico van de CAR-verzekering zal nimmer voor risico of rekening komen van Anton van Dijk.

Artikel 20 Asbesttechniek
1. Ten aanzien van het inspecteren van gebouwen en andere objecten op de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende stoffen, het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende stoffen uit (unieke) bouwwerken, panden en/of objecten, gelden de volgende bepalingen naast hetgeen is bepaald elders in deze algemene Voorwaarden.
2. Wederpartij dient te allen tijde een asbestinventarisatie te overhandigen aan Anton van Dijk conform de SC 540 of een schriftelijke mededeling van het college van B&W dat er geen asbestinventarisatie vereist is. Calamiteiten ontstaan door asbestemissie tijdens sloopwerkzaamheden kunnen niet verhaald worden op Anton van Dijk indien zij hiervan niet op de hoogte is gesteld.
3. Inspectie en inventarisatie van asbest en/of asbesthoudende stoffen vindt plaats volgens de SC 540. Voorafgaand aan een inspectie dient wederpartij nauwkeurig schriftelijk op te geven voor welk pand/object, dan wel welke panden/objecten de opdracht wordt verleend. Elke inspectie is uitsluitend gebaseerd op visuele waarnemingen van de inspecteur en op onderzoek van genomen monsters. Het te inspecteren object wordt geïnspecteerd in de staat, waarin het zich bevindt. Inspecteurs zullen bij inspectie geen schade toebrengen aan het pand/object, noch delen van het pand/object op één of andere manier verplaatsen, tenzij dit voor de inspectie noodzakelijk is.
4. Anton van Dijk is verplicht om ten minste 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de asbestwerkzaamheden te melden bij de daartoe bestemde en bevoegde instanties.
5. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan (andere) roerende, dan wel onroerende zaken tijdens het verrichten van asbestwerkzaamheden, waaronder mede verstaan het plaatsen van folie.
6. Het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende stoffen uit (unieke) bouwwerken, panden en/of objecten vindt plaats volgens de SC-530. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan onder andere daken, schilderwerken, dan wel voor lekkage die ontstaat door saneren van asbest en/of asbesthoudende stoffen conform de wettelijke voorschriften.

Artikel 21 Sloop- en breekwerk
1. Wederpartij dient zorg te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmaterieel.
2. Indien in het door wederpartij opgestelde bestek of omschrijving in de aanbieding waarnaar in de opdracht is verwezen, de volgende punten en/of de daarbij horende hoeveelheden, soorten, typen, grootte, wijzen van uitvoering en plaats niet zijn opgenomen, behoren zij nimmer of kunnen nimmer worden geacht te behoren tot de opdracht/aanneming, waaronder: grondwerk, bestrating en andere voorbereidende werkzaamheden; het verwijderen, gebruiken, behandelen of afvoeren van gevaarlijke stoffen of goederen waarvan gevaarlijke stoffen onderdeel uitmaken, inclusief verontreinigde grond, waaronder doch niet beperkt tot asbesthoudende materialen; bemaling; aanbrengen hulpconstructies en (bouwkundige) voorzieningen dan wel beschermende maatregelen; verwijderen van beplantingen, bossages, bomen en eventuele ander begroeiing; (verkeers)afzettingen en verzorging daarvan; zand en/of grondaanvullingen.
3. Wanneer Anton van Dijk tijdens de sloop- en/of breekwerkzaamheden vermoedt dat het (vrijgekomen) puin milieugevaarlijke stoffen bevat, zal Anton van Dijk monsters nemen. De kosten en mogelijke gevolgen komen voor risico en rekening van wederpartij.
4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Anton van Dijk bij sloopwerkzaamheden het terrein ‘puinriek’ schoon opleveren, wat inhoudt dat er geen puinriek meer zal achterblijven van groter dan zes centimeter.
5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Anton van Dijk te allen tijde gerechtigd tot machinaal uitvoeren van de sloop- en breekwerkzaamheden.
6. Wederpartij verstrekt Anton van Dijk nadrukkelijk toestemming om voor de uitvoering van de breekwerkzaamheden de betreffende locatie, dan wel een gedeelte daarvan, te gebruiken als tijdelijke breeklocatie.
7. Anton van Dijk is verplicht om ten minste vijftien werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden de breekwerkzaamheden te melden bij de daartoe bestemde en bevoegde instanties.
8. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van asbestwerkzaamheden, het slopen van daken en/of gevels conform de opdracht en/of wettelijke voorschriften, hieronder is ook bedoeld schade aan schilderwerk en andere zaken, waterschade etc.
9. Anton van Dijk is eveneens niet aansprakelijk voor schade ontstaan door asbestemissie tijdens sloop- en breekwerkzaamheden.

Artikel 22 Bodem- en tanksanering
1. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor gevolgen die direct of indirect te wijten zijn aan de plaatselijke bodemgesteldheid of het grondwaterniveau, waaronder mede begrepen inklinking van de bodem.
2. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor afsterven van beplanting op of rond de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd

Artikel 23 Afvoer grond en afval
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gaan alle aanbiedingen ervan uit dat het sloopmateriaal of sloopafval niet verontreinigd of radioactief besmet is en als niet-verontreinigd afval kan worden afgevoerd. In geval van door Anton van Dijk geconstateerde verontreiniging inclusief verontreinigde grond, meldt zij dit aan de wederpartij en komen de extra kosten voor rekening van wederpartij.
2. Indien het verrichten van grondwerk in de overeenkomst is inbegrepen, zijn de extra kosten die voortvloeien uit het ontgraven, afvoeren en storten van grond die verontreinigd blijkt te zijn voor rekening van de wederpartij, die daarvoor tevens te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijft.
3. Wederpartij is eveneens aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering van het werk die voortvloeien uit het verontreinigd zijn van het uit het werk voortkomend sloopmateriaal, sloopafval dan wel enig ander restmateriaal. In geval van door Anton van Dijk geconstateerde verontreiniging inclusief verontreinigde grond, meldt zij dit aan wederpartij.

Hoofdstuk IV Verhuur van machines en werktuigen
Artikel 24 Verhuur van machines en werktuigen
1. De huurtermijn vangt aan en eindigt op een tussen Anton van Dijk en wederpartij overeengekomen tijdstip, doch bedraagt minimaal één dag, tenzij anders overeengekomen.
2. De (huur)prijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn en wordt berekend per overeengekomen dag, tenzij anders overeengekomen. De kosten van transport, brandstof, montage en demontage, alsmede eventuele schade ten gevolge van demontage, komen voor rekening van wederpartij.
3. Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om de gehuurde zaak te monteren en/of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode.
4. Indien er sprake is van verhuur van machines of werktuigen zonder personeel door Anton van Dijk aan de wederpartij, wordt de wederpartij geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De wederpartij is gehouden het gehuurde in goede staat te retourneren.
5. Indien het gehuurde kennelijk ondeugdelijk is aangevoerd en/of niet gebruiksklaar blijkt, dient wederpartij dit terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Anton van Dijk te melden.
6. Indien blijkt dat het gehuurde niet in goede staat is geretourneerd, is de wederpartij gehouden de kosten van de nodige herstelwerkzaamheden en overige schade die Anton van Dijk hierdoor lijdt te vergoeden.
7. Het verzoek tot wijziging of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk vóór 15:00 uur van de voorlaatste dag van de overeengekomen huurperiode door wederpartij te worden gericht aan Anton van Dijk.
8. Bij niet overeengekomen overschrijding van de huurtermijn is de wederpartij verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Anton van Dijk te vergoeden.
9. Wederpartij zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe het bestemd is en zal geen wijzigingen op of aan het gehuurde aanbrengen.
10. Wederpartij verplicht zich het gehuurde overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, voor zover die aan wederpartij zijn overhandigd, te behandelen.
11. Wederpartij draagt ervoor zorg dat het gehuurde deugdelijk is beschermd tegen vervreemding of beschadiging, bij gebreke waarvan wederpartij schadeplichtig is.
12. Het is de wederpartij niet toegestaan om van Anton van Dijk gehuurde zaken door te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden, tenzij Anton van Dijk schriftelijke toestemming daartoe heeft verleend.
13. Wederpartij dient Anton van Dijk te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Anton van Dijk hiervoor te vrijwaren.
14. Anton van Dijk is gerechtigd de verhuurde machines en werktuigen te allen tijde te vervangen door een gelijkwaardig object.
15. Aan het einde van de huurtermijn is wederpartij verplicht het gehuurde gereinigd, volgetankt en in dezelfde staat van onderhoud, als waarin het gehuurde verkeerde voor aanvang van de huurperiode, te retourneren, dan wel gereed te hebben voor afvoer. Indien voorgaande niet is geschied, houdt Anton van Dijk wederpartij aansprakelijk voor de kosten die Anton van Dijk als gevolg moet maken.

Artikel 25 Aflevering en risico
1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Anton van Dijk in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen en binden deze Anton van Dijk niet. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn.
2. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de wederpartij:
a. bij levering af bedrijf van Anton van Dijk: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing.
b. bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

Artikel 26 Schade, aansprakelijkheid en verzekering
1. Onder schade aan het gehuurde wordt verstaan: beschadiging, verlies, storing of aanpassing van het gehuurde.
2. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die aan het gehuurde ontstaat gedurende de huurtermijn.
3. Schade aan het gehuurde wordt door Anton van Dijk gerepareerd voor rekening van wederpartij, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of van een gebrek aan het gehuurde dat Anton van Dijk bij aanvang van de huurtermijn behoorde te kennen.
4. Wederpartij is tevens aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurtermijn door of met het gehuurde aan derde is toegebracht, tenzij de schade voortvloeit uit een gebrek aan het gehuurde dat Anton van Dijk bij aanvang van de huurtermijn behoorde te kennen.
5. Eventuele schade dient onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur gemeld te worden aan Anton van Dijk. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle schade die Anton van Dijk lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van wederpartij.
6. Wederpartij is verplicht zelf zorg te dragen voor de KLIC-meldingen bij het Kadaster.
7. Anton van Dijk is nimmer aansprakelijk voor kabel- en/of leidingschade welke is veroorzaakt door wederpartij.
8. Indien bij de verhuur van enige zaak risico’s aanwezig zijn dat derden schadeclaims kunnen opwerpen wegens aansprakelijkheid, dient de wederpartij voordat het gehuurde in gebruik wordt genomen zich hiertegen te verzekeren, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en het bijbehorende Besluit Bedragen Aansprakelijkheidverzekering Motorrijtuigen. Tevens heeft wederpartij het gehuurde verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid, brand, diefstal, verduistering, beschadiging, en verlies. De verzekeringen dienen ondermeer kabel- en leidingschade, milieuaantasting en overige ‘werkrisico’ te dekken en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de wederpartij zich hiervoor alsnog te verzekeren.
9. Wederpartij verstrekt op verzoek van Anton van Dijk een afschrift van de polis(sen) voor de in lid 8 genoemde verzekeringen. Voorts dient wederpartij ten aanzien van de in lid 8 genoemde verzekeringen aan al haar verplichtingen te voldoen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies.
10. Wederpartij wijst aanspraken van derden op het gehuurde af en dient Anton van Dijk terstond in te lichten, indien beslag wordt gelegd op of op enig ander wijze de eigendomsrechten van Anton van Dijk dreigen te worden geschaad van aan Anton van Dijk toebehorende roerende of onroerende zaken of het gehuurde. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt. In de in dit lid bedoelde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder terstond te wijzen op de onderhavige overeenkomst.

Hoofdstuk V Terbeschikkingstelling arbeidskrachten (al dan niet tezamen met de verhuur van machines en werktuigen)
Artikel 27 Terbeschikkingstelling
1. Indien Anton van Dijk aldaar werkzame personen ter beschikking stelt, wordt daarvoor een vast uurtarief in rekening gebracht. Anton van Dijk is gerechtigd dit uurtarief te verhogen wanneer kostprijsbepalende factoren wijzigen.
2. Wederpartij verstrekt aan Anton van Dijk nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de terbeschikkinggestelde personen.
3. Wederpartij is gehouden de door Anton van Dijk terbeschikkinggestelde arbeidskrachten te werk te stellen overeenkomstig de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst.
4. Anton van Dijk schiet niet toerekenbaar tekort jegens wederpartij en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan wederpartij in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van een terbeschikkinggestelde arbeidskracht, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.

Artikel 28 Garantie veiligheid, vrijwaring en aansprakelijkheid
1. Wederpartij zal zich ten aanzien van de ter beschikking gestelde arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
2. Wederpartij zal de werkplek en de werktuigen, waarmee hij de arbeid laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de door de arbeidskracht uit te voeren arbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de ter beschikking gestelde arbeidkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden schade lijdt.
3. Op verzoek van Anton van Dijk verstrekt wederpartij de in zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie aan Anton van Dijk.
4. Wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:685 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.
5. Wederpartij zal aan de ter beschikking gestelde arbeidskracht alle schade vergoeden, die deze arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ter beschikking gestelde arbeidskracht. Wederpartij zal Anton van Dijk tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
6. Anton van Dijk is niet aansprakelijk voor schade aan de wederpartij dan wel aan derden, die voortvloeit uit door haar ter beschikking gestelde arbeidskrachten uitgevoerde werkzaamheden, onderzoeken en/of gegeven adviezen. Wederpartij zal Anton van Dijk tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
7. Wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Hoofdstuk VI Voor inleen ter beschikking gestelde personen
Artikel 29 Inlening
1. Indien wederpartij personen voor inleen ter beschikking stelt, brengt wederpartij hiervoor het vast overeengekomen uurtarief in rekening. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn, is wederpartij niet gerechtigd de overeengekomen prijzen op enig moment te wijzigen, ook niet indien kostprijsbepalende factoren, zoals lonen, sociale lasten, verzekeringspremies en dergelijke, wijzigen.
2. Wederpartij heeft de verplichting zorg te dragen voor de tijdige aanwezigheid van voor inleen ter beschikking gestelde personen op de overeengekomen locatie.
3. Wederpartij garandeert dat alle voor inleen ter beschikking gestelde personen in het bezit zijn van de vereiste geldige documenten om werkzaam te kunnen zijn voor Anton van Dijk, waaronder een geldige verblijf- en werkvergunning en een geldig legitimatiebewijs dat de ingeleende persoon te allen tijde kan tonen.
4. Vervanging van ingeleende personen voor de gehele of gedeeltelijke looptijd van de overeenkomst is, voor zover dit geen arbeidsongeschikte personen betreft, slechts toegestaan na uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Anton van Dijk. Anton van Dijk is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden. Wederpartij zal bij vervanging van ingeleende personen zorg dragen voor gelijkwaardige en adequaat ingewerkte personen, eventuele inwerktijd komt voor rekening van wederpartij.
5. Wederpartij zal een voor inleen ter beschikking gestelde persoon, die naar het oordeel van Anton van Dijk niet voldoet, onverwijld vervangen wanneer Anton van Dijk hierom verzoekt. Wederpartij zal bij vervanging zorg dragen voor een persoon die aan de vooraf gestelde eisen van Anton van Dijk voldoet.
6. Wederpartij zal Anton van Dijk zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, schriftelijk op de hoogte brengen, wanneer een voor inleen ter beschikking gestelde persoon, om welke reden dan ook, niet langer werkzaam is voor wederpartij.
7. Anton van Dijk heeft het recht om, met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, de aard te wijzigen van de door de ter beschikking gestelde personen te verrichten diensten.
8. Wederpartij draagt nauwgezet zorg voor de afdracht van verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen voor door Anton van Dijk ingeleende personen. Wederpartij verstrekt op verzoek van Anton van Dijk onverwijld een verklaring van de Belastingdienst als bewijs voor de juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen.
9. Anton van Dijk is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding jegens wederpartij gehouden te zijn, de overeenkomst met wederpartij geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen wanneer wederpartij niet voldoet aan het gestelde in lid 5.
10. Voor inleen ter beschikking gestelde personen voeren werkzaamheden uit binnen de geldende werktijdregelingen. Wederpartij kan slechts overwerk in rekening brengen voor zover Anton van Dijk hiervoor vooraf expliciet schriftelijk akkoord heeft gegeven.
11. Wederpartij verstrekt Anton van Dijk wekelijks, ter goedkeuring, een overzicht van het aantal verhuururen van de betreffende week van de voor inleen ter beschikking gestelde personen. In geval van een meningsverschil over het aantal gewerkte uren, gelden alleen de door Anton van Dijk geaccordeerde overzichten als juist.
12. Wederpartij is, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, niet gerechtigd om voor uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Indien Anton van Dijk de voornoemde schriftelijke toestemming voor de inzet van derden heeft verleend, blijft wederpartij volledig verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en daarmee de toegezegde kwaliteit en kwalificatie van de voor inleen ter beschikking gestelde personen. 13. Indien zich situaties of omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken, dan wel twijfels bestaan omtrent de wijze waarop uitvoering gegeven moet worden aan de overeenkomst, zal wederpartij Anton van Dijk hier onverwijld van op te hoogte brengen.
14. Wederpartij is verplicht de overeenkomst overeenkomstig de door Anton van Dijk gegeven opdracht uit te voeren.
15. Wederpartij is gehouden Anton van Dijk schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor Anton van Dijk door derden wordt aangesproken, dan wel die aan de zijde van Anton van Dijk mocht ontstaan, als gevolg van dan wel verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist. Anton van Dijk behoudt zich in dat verband voor haar betalingsverplichtingen door middel van inhoudingen op de opdrachtsom te verrekenen.
16. Het is wederpartij niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan opdrachtgevers van Anton van Dijk ter uitbreiding of wijziging van diens werk. Bij overtreding van voorgaande is de wederpartij een boete van € 1.500,- per overtreding verschuldigd aan Anton van Dijk, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Hoofdstuk VII Inhuur
Artikel 30 Inhuur van machines en werktuigen
1. Wederpartij heeft de verplichting zorg te dragen voor de tijdige aanwezigheid op de overeengekomen locatie van de gehuurde objecten.
2. Ondergeschikten van Anton van Dijk zijn te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Het is wederpartij niet toegestaan prijsopgaven of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgever van Anton van Dijk voor uitbreiding of wijziging van diens werk.
4. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, waaronder de arbo-verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Anton van Dijk dient wederpartij dit aan te kunnen tonen.
5. Het is wederpartij niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden zonder schriftelijke toestemming van Anton van Dijk.

Artikel 31 Verzekering
1. Wederpartij is gehouden voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden het (door wederpartij gebruikte) werkmaterieel te verzekeren voor aansprakelijkheid, waaronder de verplichte verzekeringen op basis van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Tevens dient wederpartij zich te verzekeren voor bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringen dienen onder meer kabel- en leidingschade en overig ‘werkrisico’, milieuaantasting en voor zover toepasselijk werkgeversaansprakelijkheid te dekken. Indien daarnaast bij de werkzaamheden nog bijzondere risico’s aanwezig zijn, die niet door de hiervoor bedoelde verzekeringen worden gedekt, dient de wederpartij zich hiervoor alsnog te verzekeren. 2. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de voor Anton van Dijk verrichte werkzaamheden binnen de hoedanigheidsomschrijving van het bedrijf van wederpartij van al de in lid 1 bedoelde verzekeringen vallen.
3. De minimale verzekerde som van de in lid 1 bedoelde verzekeringen dient € 2.250.000,00 per gebeurtenis te bedragen.
4. Wederpartij dient ten aanzien van de in lid 1 bedoelde verzekering aan al haar verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de verschuldigde premies, te voldoen.
5. De aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel moet Anton van Dijk in haar hoedanigheid van huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Voor zover nodig verleent wederpartij uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Anton van Dijk om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of wederpartij een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen en Anton van Dijk door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is wederpartij verplicht in aanvulling op artikel 13 van deze Algemene voorwaarden, Anton van Dijk ter zake volledig te vrijwaren en Anton van Dijk alles te vergoeden wat Anton van Dijk aan deze derde dient te voldoen.

Hoofdstuk VIII Slotbepalingen
Artikel 32 Intellectuele eigendom
1. Anton van Dijk behoudt zich te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten voor.
2. Het is Anton van Dijk toegestaan om in het kader van in opdracht verrichte werkzaamheden en/of vervaardigde werken zonder vergoeding te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming nodig van wederpartij.

Artikel 33 Toepasselijk recht
1. Op alle offertes/prijsopgaven, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen en overige (rechts)handelingen is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 34 Geschillen
Anton van Dijk is bevoegd om geschillen, welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank Utrecht, één en ander naar vrije keuze van Anton van Dijk.